Python Variables

Python-Variables

Biến

Biến là nơi chứa các giá trị dữ liệu.

Tạo biến

Python không có lệnh khai báo biến.

Một biến được tạo vào thời điểm bạn gán giá trị cho nó lần đầu tiên.

Ví dụ:

x = 5
y = "John"
print(x)
print(y)

Các biến không cần phải khai báo với bất kỳ loại cụ thể nào và thậm chí có thể thay đổi loại sau khi chúng được đặt.

Ví dụ:

x = 4       # x is of type int
x = "Sally" # x is now of type str
print(x)

Ép kiểu

Nếu bạn muốn chỉ định kiểu dữ liệu của một biến, điều này có thể được thực hiện bằng cách truyền.

Ví dụ:

x = str(3)    # x will be '3'
y = int(3)    # y will be 3
z = float(3)  # z will be 3.0

Bạn có thể lấy kiểu dữ liệu của một biến bằng hàm type().

Chọn kiểu

Ví dụ:

x = 5
y = "John"
print(type(x))
print(type(y))

Khai báo đơn hay kép?

Các biến chuỗi có thể được khai báo bằng cách sử dụng dấu ngoặc đơn hoặc dấu ngoặc kép:

Ví dụ:

x = "John"
# is the same as
x = 'John'

Trường hợp nhạy cảm

Tên biến có phân biệt chữ hoa chữ thường.

Ví dụ:

Điều này sẽ tạo ra hai biến:

a = 4
A = "Sally"
#A will not overwrite a


Post a Comment

Previous Post Next Post