Python - Variable Names

 

Python-Variable-Names

Tên biến

Một biến có thể có tên ngắn (như x và y) hoặc tên mang tính mô tả hơn (age, carname, Total_volume). Quy tắc cho các biến Python:

  • Tên biến phải bắt đầu bằng một chữ cái hoặc ký tự gạch dưới
  • Tên biến không thể bắt đầu bằng số
  • Tên biến chỉ có thể chứa các ký tự chữ và số và dấu gạch dưới (Az, 0-9 và _ )
  • Tên biến có phân biệt chữ hoa chữ thường (tuổi, Tuổi và AGE là ba biến khác nhau)
  • Tên biến không thể là bất kỳ từ khóa Python nào.

Ví dụ:

Tên biến hợp lệ:

myvar = "John"
my_var = "John"
_my_var = "John"
myVar = "John"
MYVAR = "John"
myvar2 = "John"

Ví dụ:

Tên biến không hợp lệ:

2myvar = "John"
my-var = "John"
my var = "John"

Hãy nhớ rằng tên biến có phân biệt chữ hoa chữ thường

Tên biến nhiều từ

Tên biến có nhiều hơn một từ có thể khó đọc.

Có một số kỹ thuật bạn có thể sử dụng để làm cho chúng dễ đọc hơn:

Kiểu lạc đà

Mỗi từ, ngoại trừ từ đầu tiên, bắt đầu bằng chữ in hoa:

myVariableName = "John"

Kiểu Pascal

Mỗi từ bắt đầu bằng một chữ in hoa:

MyVariableName = "John"

Kiểu rắn

Mỗi từ được phân tách bằng ký tự gạch dưới:

my_variable_name = "John"

Post a Comment

Previous Post Next Post