Python Comments

python-comments

- Chú thích có thể được sử dụng để giải thích mã Python.

- Chú thích có thể được sử dụng để làm cho mã dễ đọc hơn.

- Chú thích có thể được sử dụng để ngăn chặn việc thực thi khi kiểm tra mã.

Tạo một chú thích

- Chú thích bắt đầu bằng một # , và Python sẽ bỏ qua chúng:

Ví dụ:

#This is a comment
print("Hello, World!")

- Chú thích có thể được đặt ở cuối dòng và Python sẽ bỏ qua phần còn lại của dòng:

Ví dụ:

print("Hello, World!") #This is a comment

- Một chú thích không nhất thiết phải là văn bản giải thích mã, nó cũng có thể được sử dụng để ngăn Python thực thi mã:

Ví dụ:

#print("Hello, World!")
print("Cheers, Mate!")

Chú thích nhiều dòng

- Python thực sự không có cú pháp cho các chú thích nhiều dòng.

- Để thêm chú thích nhiều dòng, bạn có thể chèn một chú thích # cho mỗi dòng:

Ví dụ:

#This is a comment
#written in
#more than just one line
print("Hello, World!")

- Hoặc, không hoàn toàn như dự định, bạn có thể sử dụng chuỗi nhiều dòng.

- Vì Python sẽ bỏ qua các chuỗi ký tự không được gán cho một biến, nên bạn có thể thêm một chuỗi nhiều dòng (dấu ngoặc kép) vào mã của mình và đặt chú thích của bạn vào trong đó:

Ví dụ:

"""
This is a comment
written in
more than just one line
"""
print("Hello, World!")

Miễn là chuỗi không được gán cho một biến, Python sẽ đọc mã nhưng sau đó bỏ qua nó và bạn đã đưa ra chú thích nhiều dòng.

Post a Comment

Previous Post Next Post