Business

Tech News »

View all

#Livestream - @9xcongit

ARAM - 10/05/2024 ARAM - 09/05/2024 ARAM - 08/05/2024 ARAM - 07/05/2024 ARAM - 06/05/2024 ARAM - 05/05/2024 A…

Python - Variable Names

Tên biến Một biến có thể có tên ngắn (như x và y) hoặc tên mang tính mô tả hơn (age, carname, Total_volume)…

Python Variables

Biến Biến là nơi chứa các giá trị dữ liệu. Tạo biến Python không có lệnh khai báo biến. Một biến được tạo vào…

Python Comments

- Chú thích có thể được sử dụng để giải thích mã Python. - Chú thích có thể được sử dụng để làm cho mã dễ đọc…

Load More
That is All

Game App

Premium

Tips & Tricks

Facebook

MMO

VPS