Python Variables - Assign Multiple Values

Assign-Multiple-Values

Nhiều giá trị cho nhiều biến

Python cho phép bạn gán giá trị cho nhiều biến trong một dòng:

Ví dụ:

x, y, z = "Orange", "Banana", "Cherry"
print(x)
print(y)
print(z)

Lưu ý: Đảm bảo số lượng biến khớp với số lượng giá trị, nếu không bạn sẽ gặp lỗi.

Một giá trị cho nhiều biến

Và bạn có thể gán cùng một giá trị cho nhiều biến trong một dòng:

Ví dụ:

x = y = z = "Orange"
print(x)
print(y)
print(z)

Giải nén một bộ sưu tập

Nếu bạn có một tập hợp các giá trị trong một danh sách, bộ dữ liệu,.. Python cho phép bạn trích xuất các giá trị thành các biến. Điều này được gọi là giải nén.

Ví dụ:

Giải nén một danh sách:

fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
x, y, z = fruits
print(x)
print(y)
print(z)

Post a Comment

Previous Post Next Post