Cách tạo tài khoản microsoft office 365 E5 free - Đầu tiên vào link sau: https://developer.microsoft.com/en-us/microsoft-365/dev-program

 - Tiếp theo nhấn tham gia và điền các thông tin của mình

 - Cuối cùng sẽ nhận được một tài khoản đăng nhập dạng: username@usernam.onmicrosoft.com

Xem video:  

Post a Comment

Previous Post Next Post