Cách tạo ứng dụng xem thời tiết bằng python

weather-python

Để tạo một ứng dụng xem thời tiết bằng Python, bạn cần sử dụng một số thư viện như requests để gửi yêu cầu HTTP đến API thời tiết và json để xử lý dữ liệu JSON trả về từ API. Dưới đây là một ví dụ đơn giản về cách tạo một ứng dụng xem thời tiết sử dụng dịch vụ OpenWeatherMap API:

import requests
import json

def get_weather(city_name, api_key):
    base_url = "http://api.openweathermap.org/data/2.5/weather"
    params = {
        "q": city_name,
        "appid": api_key,
        "units": "metric"  # Để nhận dữ liệu theo đơn vị Celsius
    }
    response = requests.get(base_url, params=params)
    weather_data = json.loads(response.text)
    return weather_data

def main():
    city_name = input("Nhập tên thành phố của bạn: ")
    api_key = "YOUR_API_KEY"  # Thay YOUR_API_KEY bằng API key của bạn từ OpenWeatherMap
    weather_data = get_weather(city_name, api_key)

    if weather_data["cod"] == 200:
        main_weather = weather_data["weather"][0]["main"]
        description = weather_data["weather"][0]["description"]
        temperature = weather_data["main"]["temp"]
        humidity = weather_data["main"]["humidity"]
        print(f"Thời tiết ở {city_name}:")
        print(f"Tình trạng thời tiết: {main_weather} - {description}")
        print(f"Nhiệt độ: {temperature} °C")
        print(f"Độ ẩm: {humidity}%")
    else:
        print("Không tìm thấy thông tin thời tiết cho thành phố này.")

if __name__ == "__main__":
    main()
Lưu ý rằng bạn cần thay thế "YOUR_API_KEY" bằng API key của bạn từ OpenWeatherMap để chương trình hoạt động. Bạn có thể đăng ký tài khoản và nhận API key miễn phí tại https://home.openweathermap.org/users/sign_up.

Post a Comment

Previous Post Next Post