Cách cài đặt python trên linux

python-linux

Để cài đặt Python trên Linux, bạn có thể thực hiện các bước sau đây:

Bước 1: Mở terminal

Bước 2: Kiểm tra xem hệ thống của bạn đã cài sẵn Python hay chưa bằng cách gõ lệnh sau:

python3 --version

Nếu Python đã được cài đặt, phiên bản sẽ được hiển thị. Nếu không, bạn cần cài đặt Python trên hệ thống của mình.

Bước 3: Cài đặt Python bằng dòng lệnh. Bạn có thể sử dụng trình quản lý gói của hệ thống của mình để cài đặt Python. Ví dụ, nếu bạn đang sử dụng Ubuntu hoặc Debian, hãy sử dụng lệnh sau:

sudo apt-get update
sudo apt-get install python3

Nếu bạn đang sử dụng CentOS hoặc Fedora, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

sudo yum install python3

Bước 4: Kiểm tra lại phiên bản Python bằng cách chạy lệnh sau:

python3 --version

Nếu phiên bản được hiển thị, Python đã được cài đặt thành công trên hệ thống của bạn.

Để cài đặt Python trên Windows, bạn có thể thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tải Python installer từ trang web chính thức của Python tại địa chỉ

https://www.python.org/downloads/windows/.

Bước 2: Chạy tệp cài đặt Python đã tải xuống bằng cách nhấp đôi vào tệp .exe.

Bước 3: Chọn "Add Python to PATH" và nhấn nút "Install Now". Tùy chọn này sẽ thêm Python vào biến môi trường PATH của hệ thống, giúp cho việc sử dụng Python dễ dàng hơn.

Bước 4: Sau khi cài đặt thành công, bạn có thể mở Command Prompt hoặc PowerShell và kiểm tra phiên bản Python đã cài đặt bằng cách gõ lệnh sau:

python --version

Lệnh này sẽ hiển thị phiên bản Python đang chạy trên hệ thống của bạn.

Nếu bạn muốn sử dụng môi trường ảo cho các dự án Python riêng của mình, bạn có thể cài đặt và sử dụng công cụ virtualenv. Cài đặt virtualenv bằng lệnh pip sau đó tạo môi trường ảo mới bằng lệnh:

pip install virtualenv
virtualenv myenv

Lệnh trên sẽ tạo một môi trường ảo mới có tên myenv. Bạn có thể kích hoạt môi trường ảo bằng lệnh:

.\myenv\Scripts\activate

Lúc này, bạn có thể cài đặt các gói và thực thi các lệnh Python trong môi trường ảo này mà không ảnh hưởng đến hệ thống chính.

Post a Comment

Previous Post Next Post